Pobierz regulamin

Regulamin 11 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Krążenia Płucnego PTK

I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego przez Promotion Plus s.c. z siedzibą przy ul. Cypryjskiej 31, 02-761 Warszawa, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 521-330- 89-02, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Regulamin zawiera:
  1. Sposób organizacji i tryb kształcenia,
  2. Zasady i tryb naboru uczestników,
  3. Wysokość opłat za udział w kształceniu,
  4. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
  5. Postanowienia końcowe

II. Sposób organizacji i tryb kształcenia

 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie trzydniowej konferencji hybrydowej, w trybie stacjonarnym i on-line. W trybie stacjonarnym konferencja odbywa się w hotelu Vienna House Andel`s Łódź, ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź
 2. Konferencja zostanie zorganizowana w dniach 21 - 23.10.2021.
 3. Konferencja ma charakter prezentacji teoretycznych i prezentacji przypadków i ich omówienia.
 4. Czas trwania konferencji to 12 godzin i 45 minut
 5. Uczestnikami Konferencji są osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy o specjalizacji kardiologia, choroby wewnętrzne, pulmunologia.

III. Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
  Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl lub osobiście w recepcji Konferencji w dniach 21-23 10 2021 r.
  Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza rejestracyjnego lub potwierdzenia na podany adres mailowy z wyłączeniem rejestracji w dniach obrad 21-23 10 2021 r
  Uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
 2. Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www konferencji, stworzonej przez Organizatora.

IV. Wysokość opłat za udział w kształceniu

 1. Udział w konferencji jest płatny.
 2. Opłaty rejestracyjne:
  Uczestnicy wnoszą opłaty rejestracyjne w następującej wysokości:
  Wykładowca – zwolniony z opłaty
  Przewodniczący sesji – zwolniony z opłaty
  Członek PTK – 300,00 zł wczesna rejestracja, 400,00 regularna rejestracja, 500,00 późna rejestracja
  Pozostali Uczestnicy – 350,00 zł wczesna rejestracja, 450,00 regularna rejestracja, 500,00 późna rejestracja
  Pielęgniarka, uczestnicząca w sesji pielęgniarskiej – zwolniona z opłaty
  Uczestnik on-line - 100,00 zł
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, w formie pisemnej, przesyłając informację na adres: z.gronowiecka@promotionplus.com.pl
 4. Warunki rezygnacji przy rejestracji indywidualnej:
  • powyżej 30 dni przed Konferencją – zwrot 100% opłaty rejestracyjnej
  • 30 – 15 dni przed Konferencją – zwrot 50 % opłaty rejestracyjnej
  • 15 dni przed Konferencją – bez zwrotu opłaty rejestracyjnej

V. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Konferencja podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Przewodniczący Komitetów Naukowego jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program konferencji, który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminie i lokalizacji.
 3. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany do dotrzymania warunków ustaleń szczegółowych z Organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
 4. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny, oraz własnych doświadczeń klinicznych, w poszanowaniu zasad EBM, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.
 5. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV.1, za udział w konferencji uczestnik otrzymuje … punktów edukacyjnych.
 6. Uczestnicy konferencji otrzymują po jego ukończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie w nim i otrzymanych punktach edukacyjnych.
 7. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko uczestnika z tytułem naukowym
  2. Tytuł szkolenia
  3. Data i miejsce szkolenia,
  4. Imię i nazwisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego z tytułem zawodowym/naukowym
  5. Nazwę organizatora,
  6. Podpis organizatora,
  7. Informacje o akredytacji organizatora i szkolenia.
 8. Każdy uczestnik konferencji jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach kursu. W przypadku nieobecności uczestnik nie otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji i otrzymanych punktach edukacyjnych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Organizatora (przy ul. Cypryjskiej 31, 02-761 Warszawa) oraz na stronie www.krazenieplucne.ptkardio.pl Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Promotion Plus s.c., z siedzibą przy ul. Cypryjskiej 31, 02-761 Warszawa w zakresie niezbędnym do organizacji kursu. Uczestnikom konferencji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez Organizatora.

Warszawa dn. 14.09.2021