Pobierz regulamin

Regulamin rejestracji uczestników
12 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 13-15.10.2022, Warszawa

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w 12 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Krążenia Płucnego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Konferencja”), która odbywa się w Warszawie w dniach 13-15.10.2022.
 2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, NIP: 954-21-39-638 („Organizator” lub „PTK”). Promotion Plus s.c. ul Cypryjska 31, 02-761 Warszawa („Organizator Wykonawczy”) działając na podstawie upoważnienia Organizatora realizuje powierzone zadania związane z organizacją Konferencji określone w odrębnych umowach.
 3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji | i obowiązują wszystkich uczestników Konferencji.
 4. Uczestnikami Konferencji są: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji; (c) wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
 5. W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wirtualna wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla uczestników Konferencji, o których mowa w pkt. 1.4 pkt (a) Regulaminu.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.krazenieplucne.ptkardio.pl
 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
  1. 2.1.1 zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.krazenieplucne.ptkardio.pl
  2. 2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
 2. Uczestnik Konferencji może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:
  • przelew tradycyjny na rachunek Organizatora Wykonawczego: Santander Bank Polska 11109010430000000103002528 tytułem: opłata za uczestnictwo w konferencji podając:
   - w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury VAT imiennej): imię i nazwisko, adres,
   - w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP,
   - w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę (podmiot trzeci): pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
  • przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności transferuj.pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu kongresowego pod adresem: www.krazenieplucne.ptkardio.pl
 4. Organizator Wykonawczy wystawi fakturę/paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
 5. Faktura wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 6. Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba, która:
  - uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej oraz warsztatowej z własną prezentacją,
  - została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy Konferencji, a o tym fakcie będzie poinformowana drogą elektroniczną.
 7. Uczestnik prezentujący abstrakt lub przypadek kliniczny nie jest zwolniony z opłaty rejestracyjnej.
 8. ZWOLNIENI Z OPŁAT ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI SĄ: wykładowcy, przewodniczący sesji, studenci studiów stacjonarnych medycznych. Osoby zwolnione z opłat za udział w Konferencji składają w tym zakresie oświadczenie poprzez oznaczenie swojego statusu w formularzu rejestracyjnym za co ponoszą odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 9. Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt b) i c) Regulaminu nie jest uprawniony do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i wystawie firm branży medycznej i farmaceutycznej.
 10. Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma od Organizatora wykonawczego potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji w wersji PDF na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu obrad konferencyjnych.
 11. Za udział w Konferencji uczestnik Konferencji, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską.
 12. Koszt udziału w Konferencji uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem świadczeń wliczonych w opłatę rejestracyjną.
 13. Organizator Wykonawczy ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu Konferencji w dziale „Rejestracja”). Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.krazenieplucne.ptkardio.pl, upływa w dniu 13.10.2022.
 14. W przypadku udziału stacjonarnego w Konferencji, uczestnik przyjmuje do wiadomości ograniczenia dotyczące udziału w zgromadzeniach i konferencjach wprowadzone przepisami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 15. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
 16. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konferencji:
  • gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od Uczestnika nie będącego konsumentem oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator Wykonawczy zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.
  • gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika nie będącego konsumentem oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator Wykonawczy ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
  • Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy ma 90 dni na dokonanie zwrotu środków.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów Konferencji bez podania przyczyny. Uczestnikowi Konferencji nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora lub Organizatora Wykonawczego.
 18. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub uzasadnione interesy Organizatora, Organizatora Wykonawczego lub innych uczestników Konferencji.

§3. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji pod adresem www.krazenieplucne.ptkardio.pl
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Konferencji. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora Wykonawczego do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 

§4. Warunki techniczne

Uczestniczenie w Konferencji, w przypadku realizacji w formie online, możliwe jest gdy uczestnik Konferencji dysponuje łącznie:
 1. urządzeniem typu komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do Internetu z zalecaną przepustowością minimum 2Mb, przy czym Organizator zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon;
  • zaktualizowanym systemem operacyjnym rozumianym jako zainstalowaniem najnowszej wersji systemu operacyjnego dostępnego na danym urządzeniu,
  • wybrana przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień uczestniczenia w konferencji online,
  • włączonymi funkcjami Audio/Video.
 2. Korzystanie z funkcjonalności webinarium podczas Konferencji on line może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Flash oraz akceptacji polityki cookies.
 3. Materiały dodatkowe dotyczące tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, PPTX, DOCX, XLSX.

§5. Odpowiedzialność

Organizator Wykonawczy, Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za:
 1. niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika Konferencji,
 2. brak spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 4 regulaminu niezbędnych do korzystania z udziału w Konferencji w wersji zdalnej,
 3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, które spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji, działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator Wykonawczy i Organizator nie mieli wpływu, zmianę czasu trwania, skrócenie Konferencji bądź jej odwołanie Konferencji z powodu okoliczności, za, które Organizator Wykonawczy i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. sposób w jaki Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte podczas Konferencji.
Uczestnik Konferencji korzysta z zasobów zawartości merytorycznej udostępnionej w domenie adresowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 

§6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji wobec Organizatora lub Organizatora Wykonawczego powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Wykonawczego bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Organizatora Wykonawczego.
 2. Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 

§7. Własność intelektualna

 1. Tytuły i prawa do zawartości merytorycznej udostępnionej w domenie adresowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl układu, logo, grafiki, zdjęć, plików audio i video oraz prezentacji, przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej w szczególności wykładowcom, Partnerom i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia lub materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej dysponentem praw.
 3. Kopiowanie materiałów udostępnionych w domenie adresowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

§8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora lub Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Organizatora Wykonawczego, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi Wykonawczemu przez Uczestników Konferencji.
 3. W przypadku gdyby Konferencja odbyła się w formie online z powodu sytuacji epidemiologicznej i z powodu obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa bądź wytycznych i zaleceń powszechnie obowiązujących, Organizator Wykonawczy dokona zwrotu różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą, a niższą ceną za udział w konferencji online zgodnie z obowiązującym Cennikiem na podstawie, którego uczestnik Konferencji dokonał wpłaty.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wykonawczego.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem Konferencji a Organizatorem lub Organizatorem Wykonawczym.
 6. Organizator Wykonawczy zastrzega, iż przebieg Konferencji może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Dane osobowe:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w pełnym zakresie jest Organizator Wykonawczy. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Konferencji. Administratorzy Państwa danych nie sprzedają zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów wskazanych w Klauzulach prywatności.
  2. Organizator Wykonawczy na podstawie pisemnego wniosku Organizatora może udostępnić dane osobowe Uczestników Konferencji wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze za udział w Konferencji jeśli została wystawiona. Informacja o zasadach przetwarzania danych przez PTK znajduje się w Klauzula informacyjna PTK.
  3. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności Organizatora w ust. 8.8.2 i Klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego na stronie internetowej Konferencji w formularzu rejestracyjnym.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik wybierze płatność poprzez system transferuj.pl, jego dane osobowe są udostępniane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.
 10. Organizator Wykonawczy ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 12. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji oraz zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji grupowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl Organizator Wykonawczy ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, również ze względu na wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zgromadzeń i konferencji https://www.gov.pl/web/rozwoj- praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.krazenieplucne.ptkardio.pl